Portal del Ciutadà
Bienvenida
Avís Legal

Avís Legal

Aquest Portal té per objecte posar a la disposició dels usuaris tota classe de serveis i informacions relacionades amb l'entitat associada de manera totalment gratuïta.

L'usuari d'aquest Portal haurà d'acceptar les presents condicions i termes d'ús que tenen caràctervinculant, entenent-se que el simple ús d'aquestes pàgines suposa la referida acceptació amb caràcter íntegre i sense cap tipus de reserves. Aquestes condicions i termes d'ús tindran una vigència indefinida, reservant-se l'entitat participant el dret a modificar-les.

L'usuari accedirà al Portal i farà ús del contingut del mateix conforme a la legalitat vigent a cada moment i a les normes de la bona fe, la moral i els bons costums. L'usuari no podrà usar el present assetjo web amb cap finalitat o propòsit que sigui il·legal o estigui prohibit per les presents condicions d'ús, quedant prohibida qualsevol actuació en perjudici de l'entitat participant o de tercers.

Especialment l'usuari no podrà accedir al Portal de manera quedanyi, deteriori, inutilitzi o sobrecarregui els serveis i/o informació oferta, no podrà interferir l'ús d'aquests serveis i/o informació per altres tercers, no podrà intentar l'accés ni accedir a llocs, serveis, sistemes informàtics del Portal o a xarxes connectades al Portal sense autorització quan la mateixa sigui preceptiva per a l'accés, ni mitjançant actes d'intrusió(hacking) o per qualsevol un altre mitjà no autoritzat.

L'entitat participant; es reservenel dret a suspendre temporalment l'accés al portal, sense previ avís, de forma discrecional i temporal.